Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Korzeniówki

0
1455

Preambuła

Stowarzyszenie Przyjaciół Korzeniówki jest stowarzyszeniem apolitycznym zrzeszającym ludzi dążących do wszechstronnego rozwoju miejscowości Korzeniówka. Stowarzyszenie działa na rzecz mieszkańców Korzeniówki i okolic. اربح مال من الانترنت

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Korzeniówki i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Korzeniówka w gminie Tarczyn (powiat piaseczyński). Terenem działań jest Rzeczypospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność. رهان الخيل

§ 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.

§ 4

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 5

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie działa na zasadach organizacji pożytku publicznego.

§ 7

Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki i medale honorowe, i przyznawać je wraz z innymi nagrodami oraz wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla niego samego.

Rozdział 2

Cele i środki działania

§ 8

Celami Stowarzyszenia są:

 1. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenach wiejskich i w małych miastach;
 2. dążenie do wszechstronnego rozwoju wsi Korzeniówka poprzez współpracę z władzami i organami administracji państwowej, samorządami lokalnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w kierunku poprawy warunków życia mieszkańców, kształtowania zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i poprawy stanu infrastruktury technicznej i drogowej;
 3. współudział w konstruowaniu programów dotyczących rozwoju gminy i wsi;
 4. inicjowanie i propagowanie działań społecznych w dziedzinie kultury (narodowej i europejskiej), sportu, zdrowia, edukacji, nauki, ekologii, turystyki i wypoczynku oraz wychowania dzieci i młodzieży;
 5. promowanie Korzeniówki i wszelkich inicjatyw lokalnych;
 6. integrowanie lokalnej społeczności;
 7. ochrona dóbr kultury i dziedzictwa przyrodniczego;
 8. ochrona środowiska naturalnego
 9. działalność krajoznawcza i turystyczna

10.  działalność charytatywna;

11.  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

12.  pomoc społeczna;

13.  działania podtrzymujące tradycję narodową oraz tradycję regionalną, pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości lokalnej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

14.  upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

15.  wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;

16.  wspieranie działań zmierzających do zwiększenia porządku oraz bezpieczeństwa publicznego;

17.  przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działań na rzecz osób i grup wykluczonych lub zagrożonych różnymi formami wykluczenia np.: wykluczenie społeczne (bezrobotni, niepełnosprawni, rodziny i dzieci z rodzin ubogich, alkoholicy, narkomani); wykluczenie informacyjne; itp. na terenach wiejskich i w małych miastach;

18.  upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

19.  ratownictwo i ochrona ludności;

20.  działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

21.  promocja i organizacja wolontariatu;

22.  działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo osoby prawne i osoby fizyczne. لعبة الروليت في الكازينو

23.  prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;

§ 9

Stowarzyszenie swe cele realizuje, poprzez:

 1. współpracę z władzami i organami administracji państwowej, samorządami lokalnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami;
 2. organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, turystycznych, krajoznawczych i integracyjnych;
 3. tworzenie grup samopomocowych;
 4. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i medialnej;
 5. udzielanie mieszkańcom Korzeniówki i okolic porad, informacji i pomocy w sprawach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia;
 6. podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa przyrodniczego;
 7. prowadzenie regionalnych, krajowych i międzynarodowych projektów;
 1. organizowanie seminariów, warsztatów, kursów i szkoleń;
 2. powoływanie komisji o charakterze doradczo-konsultacyjnym.

10.  realizacja zadań zleconych przez organy i instytucje współpracujące.

Rozdział 3

Prawa i obowiązki członków

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11

Stowarzyszenie posiada członków:

 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

§ 12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską.

§ 13

Członkami zwyczajnymi są również założyciele Stowarzyszenia.

§ 14

Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 16

Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 17

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 18

Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 19

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 1. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 20

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek.

§ 21

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 22

Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 23

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 24

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu niepłacenia składek za okres jednego roku,
 • na pisemny wniosek przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia,

§ 25

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje w ciągu 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§ 26

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§ 27

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 28

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, ale jednocześnie nadal będzie zawierał się w określonym przez statut przedziale, nie jest konieczne uzupełnianie składu władz. W przypadku, gdy ilość członków władz Stowarzyszenia zmniejszy się poniżej określonego w statucie progu (Zarząd – 5 członków, Komisja Rewizyjna – 3 członków), niezbędne jest uzupełnienie ich składu w drodze wyborów uzupełniających przeprowadzonych na najbliższym Walnym Zebraniu Członków zwołanym przez Zarząd, nie później niż 30 dni od daty złożenia pisemnej rezygnacji powodującej wybory uzupełniające.

§ 29

Wybór władz następuje spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów. Na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków. W przypadku nieobecności musi być ich pisemna zgoda.

§ 30

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że inne postanowienia Statutu stanowią inaczej.

Walne Zebranie Członków

§ 31

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście
 • zaproszeni przez władze Stowarzyszenia goście
 1. Walne Zebranie Członków może być zwołane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

§ 32

Walne Zebranie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia jako zebranie sprawozdawcze i raz na dwa lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz ogłoszenia wywieszone w miejscach ogólnie dostępnych dla mieszkańców. Zarząd odpowiada za zabezpieczenie miejsca do przeprowadzenia Walnego Zebrania oraz za przygotowanie materiałów do Zebrania.

§ 33

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane w każdym czasie przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej piątej ogólnej liczby Członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz ogłoszenia wywieszone w miejscach ogólnie dostępnych dla mieszkańców.

§ 34

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w pierwszym terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. Głosowanie jest jawne.
 2. Walne Zebranie Członków może w trakcie trwania Zebrania zdecydować, iż część uchwał będzie głosowania w sposób tajny.
 3. W przypadku braku kworum przewodniczący zwołuje następne Walne Zebranie Członków nie później niż w ciągu dwóch tygodni. Dla ważności podejmowanych wówczas uchwał nie jest wymagana obecność połowy członków.

§ 35

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia
 2. uchwalanie zmian Statutu
 3. wybór i odwoływanie Władz Stowarzyszenia
 1. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
 2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 3. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
 4. uchwalanie preliminarza dochodów i wydatków Stowarzyszenia na rok następny
 5. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
 2. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez co najmniej pięciu Członków Stowarzyszenia lub jego władze
 3. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
 4. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
 5. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 6. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innej organizacji.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 36

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 37

Zarząd składa się z 5-10 osób, będących członkami Stowarzyszenia. W skład Zarządu wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów, skarbnik, sekretarz oraz pozostali członkowie zarządu. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Pierwszy Zarząd wybierany jest spośród członków Założycieli.

§ 38

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 39

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia;
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu;
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 8. przygotowanie techniczne i merytoryczne Walnego Zebrania Członków;
 9. przyjmowanie i skreślanie członków;
 10. prowadzenie dokumentacji członkowskiej
 11. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia
 12. powoływanie różnego rodzaju komisji o charakterze doradczo-konsultacyjnym.

§ 40

Zarząd prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem.

Komisja Rewizyjna

§ 41

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

§ 42

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.

§ 43

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia;
 2. kontrola, przynajmniej raz w roku, finansów Stowarzyszenia;
 3. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;
 4. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu;
 5. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
 6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 44

Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 1. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu;
 2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
 1. otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 45

Komisja Rewizyjna prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem.

Rozdział 5

Majątek i fundusze

§ 46

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich;
 2. z darowizn, spadków, zapisów;
 3. dochodów z własnej działalności statutowej;
 4. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia;
 1. dotacji, subwencji i ofiarności publicznej
 2. innych źródeł.

§ 47

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie lub w kasie Stowarzyszenia prowadzonej przez skarbnika.

§ 48

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 49

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

§ 50

Stowarzyszenie przeznacza całkowity uzyskany dochód na działalność statutową.

§ 51

Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 52

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.

§ 53

Statut stowarzyszenia zakazuje:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w stosunku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub jego pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 54

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 55

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 56

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.