Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Korzeniówki

0
1888

Preambuła

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Korzeniówki jest stowarzyszeniem apolitycznym zrzeszającym ludzi dążących do wszechstronnego rozwoju miejscowości Korzeniówka. Stowarzyszenie działa na rzecz mieszkańców Korzeniówki i okolic.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Korzeniówki i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Korzeniówka w gminie Tarczyn (powiat piaseczyński). Terenem działań jest Rzeczypospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

§ 3

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.

§ 4

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 5

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie działa na zasadach organizacji pożytku publicznego.

§ 7

Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki i medale honorowe, i przyznawać je wraz z innymi nagrodami oraz wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla niego samego.

Rozdział 2

Cele i środki działania

 

§ 8

Celami Stowarzyszenia są:

 1. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenach wiejskich i w małych miastach;
 2. dążenie do wszechstronnego rozwoju wsi Korzeniówka poprzez współpracę z władzami i organami administracji państwowej, samorządami lokalnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w kierunku poprawy warunków życia mieszkańców, kształtowania zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i poprawy stanu infrastruktury technicznej i drogowej;
 3. współudział w konstruowaniu programów dotyczących rozwoju gminy i wsi;
 4. inicjowanie i propagowanie działań społecznych w dziedzinie kultury (narodowej i europejskiej), sportu, zdrowia, edukacji, nauki, ekologii, turystyki i wypoczynku oraz wychowania dzieci i młodzieży;
 5. promowanie Korzeniówki i wszelkich inicjatyw lokalnych;
 6. integrowanie lokalnej społeczności;
 7. ochrona dóbr kultury i dziedzictwa przyrodniczego;
 8. ochrona środowiska naturalnego
 9. działalność krajoznawcza i turystyczna

10.  działalność charytatywna;

11.  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

12.  pomoc społeczna;

13.  działania podtrzymujące tradycję narodową oraz tradycję regionalną, pielęgnowanie polskości, wzmacnianie tożsamości lokalnej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

14.  upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

15.  wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;

16.  wspieranie działań zmierzających do zwiększenia porządku oraz bezpieczeństwa publicznego;

17.  przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie działań na rzecz osób i grup wykluczonych lub zagrożonych różnymi formami wykluczenia np.: wykluczenie społeczne (bezrobotni, niepełnosprawni, rodziny i dzieci z rodzin ubogich, alkoholicy, narkomani); wykluczenie informacyjne; itp. na terenach wiejskich i w małych miastach;

18.  upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

19.  ratownictwo i ochrona ludności;

20.  działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

21.  promocja i organizacja wolontariatu;

22.  działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo osoby prawne i osoby fizyczne.

23.  prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;

§ 9

Stowarzyszenie swe cele realizuje, poprzez:

 1. współpracę z władzami i organami administracji państwowej, samorządami lokalnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami;
 2. organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, turystycznych, krajoznawczych i integracyjnych;
 3. tworzenie grup samopomocowych;
 4. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i medialnej;
 5. udzielanie mieszkańcom Korzeniówki i okolic porad, informacji i pomocy w sprawach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia;
 6. podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa przyrodniczego;
 7. prowadzenie regionalnych, krajowych i międzynarodowych projektów;
 1. organizowanie seminariów, warsztatów, kursów i szkoleń;
 2. powoływanie komisji o charakterze doradczo-konsultacyjnym.

10.  realizacja zadań zleconych przez organy i instytucje współpracujące.

Rozdział 3

Prawa i obowiązki członków

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11

Stowarzyszenie posiada członków:

 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

§ 12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską.

§ 13

Członkami zwyczajnymi są również założyciele Stowarzyszenia.

§ 14

Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 16

Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 17

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 18

Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 19

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 1. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 20

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek.

§ 21

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 22

Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 23

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 24

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
 3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 4. wykluczenia przez Zarząd:
 • z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu niepłacenia składek za okres jednego roku,
 • na pisemny wniosek przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia,

§ 25

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje w ciągu 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§ 26

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.

§ 27

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 28

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, ale jednocześnie nadal będzie zawierał się w określonym przez statut przedziale, nie jest konieczne uzupełnianie składu władz. W przypadku, gdy ilość członków władz Stowarzyszenia zmniejszy się poniżej określonego w statucie progu (Zarząd – 5 członków, Komisja Rewizyjna – 3 członków), niezbędne jest uzupełnienie ich składu w drodze wyborów uzupełniających przeprowadzonych na najbliższym Walnym Zebraniu Członków zwołanym przez Zarząd, nie później niż 30 dni od daty złożenia pisemnej rezygnacji powodującej wybory uzupełniające.

§ 29

Wybór władz następuje spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów. Na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków. W przypadku nieobecności musi być ich pisemna zgoda.

§ 30

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że inne postanowienia Statutu stanowią inaczej.

Walne Zebranie Członków

§ 31

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście
 • zaproszeni przez władze Stowarzyszenia goście
 1. Walne Zebranie Członków może być zwołane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

§ 32

Walne Zebranie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia jako zebranie sprawozdawcze i raz na dwa lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz ogłoszenia wywieszone w miejscach ogólnie dostępnych dla mieszkańców. Zarząd odpowiada za zabezpieczenie miejsca do przeprowadzenia Walnego Zebrania oraz za przygotowanie materiałów do Zebrania.

§ 33

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane w każdym czasie przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej piątej ogólnej liczby Członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz ogłoszenia wywieszone w miejscach ogólnie dostępnych dla mieszkańców.

§ 34

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w pierwszym terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. Głosowanie jest jawne.
 2. Walne Zebranie Członków może w trakcie trwania Zebrania zdecydować, iż część uchwał będzie głosowania w sposób tajny.
 3. W przypadku braku kworum przewodniczący zwołuje następne Walne Zebranie Członków nie później niż w ciągu dwóch tygodni. Dla ważności podejmowanych wówczas uchwał nie jest wymagana obecność połowy członków.

§ 35

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia
 2. uchwalanie zmian Statutu
 3. wybór i odwoływanie Władz Stowarzyszenia
 1. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
 2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 3. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
 4. uchwalanie preliminarza dochodów i wydatków Stowarzyszenia na rok następny
 5. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
 2. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez co najmniej pięciu Członków Stowarzyszenia lub jego władze
 3. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
 4. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
 5. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 6. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innej organizacji.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 36

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 37

Zarząd składa się z 5-10 osób, będących członkami Stowarzyszenia. W skład Zarządu wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów, skarbnik, sekretarz oraz pozostali członkowie zarządu. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Pierwszy Zarząd wybierany jest spośród członków Założycieli.

§ 38

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 39

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia;
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu;
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 8. przygotowanie techniczne i merytoryczne Walnego Zebrania Członków;
 9. przyjmowanie i skreślanie członków;
 10. prowadzenie dokumentacji członkowskiej
 11. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia
 12. powoływanie różnego rodzaju komisji o charakterze doradczo-konsultacyjnym.

§ 40

Zarząd prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem.

Komisja Rewizyjna

§ 41

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

§ 42

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.

§ 43

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia;
 2. kontrola, przynajmniej raz w roku, finansów Stowarzyszenia;
 3. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;
 4. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu;
 5. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
 6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 44

Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 1. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu;
 2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
 1. otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 45

Komisja Rewizyjna prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem.

Rozdział 5

Majątek i fundusze

§ 46

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich;
 2. z darowizn, spadków, zapisów;
 3. dochodów z własnej działalności statutowej;
 4. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia;
 1. dotacji, subwencji i ofiarności publicznej
 2. innych źródeł.

§ 47

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie lub w kasie Stowarzyszenia prowadzonej przez skarbnika.

§ 48

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 49

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

§ 50

Stowarzyszenie przeznacza całkowity uzyskany dochód na działalność statutową.

§ 51

Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 52

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.

§ 53

Statut stowarzyszenia zakazuje:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w stosunku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub jego pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 54

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 55

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 56

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.