Drugi Pchli Targ w Złotokłosie

1
5498

W sobotę 18 czerwca w Złotokłosie odbył się Pchli Targ, pod­czas któ­rego można było pozbyć się przed­mio­tów zapeł­nia­ją­cych garaże, stry­chy i piw­nice. Impreza została zorganizowana wspólnie przez Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół Korze­niówki oraz Stowarzyszenie Miejscovi. Dzię­ku­jemy wszyst­kim sprze­da­ją­cym i kupu­ją­cym za liczne sta­wie­nie się na tere­nie Ochot­ni­czej Straży Pożar­nej w Złotokłosie.

Dzię­ku­jemy fir­mie “Eks­po­zy­cja Ser­wis” ze Zło­to­kłosu za nie­od­płatne udo­stęp­nie­nie sto­łów oraz OSP Zło­to­kłos za udo­stęp­nie­nie placu.

 

Rze­czy, które zostały prze­ka­zane przez uczest­ni­ków na cele cha­ry­ta­tywne (ubranka i zabawki), tra­fiły na ul. Łopu­szań­ską do sio­stry Chmie­lew­skiej (Wspól­nota Chleb Życia). Dowie­dzie­li­śmy się, że pojadą do domu samotnej matki w Brwinowie, bar­dzo się przy­da­dzą i spra­wią dzie­ciom wiele radości.

Podziękowania od Wspólnoty Chleb Życia

Wszyst­kim ofia­ro­daw­com bar­dzo dziękujemy.

1 KOMENTARZ

  1. Wszystkie przekazane rzeczy na cele charytatywne rzeczy Mietek zawiózł 27 czerwca do fundacji sio­stry Chmie­lew­skiej (Wspól­nota Chleb Życia). Stamtąd miały trafić do domu samotnej matki Nazaret w Brwinowie. Zamieściłem też podziękowanie od fundacji w artykule.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.