Zapraszamy na Walne Zebranie

0
5850

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Korzeniówki zaprasza wszystkich członków organizacji, osoby chcące dołączyć do niej oraz osoby chcące zapoznać się szerzej z jej działalnością na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 10 czerwca w Korzeniówce, ul. Rekreacyjna 12 o godz. 19:00 (pierwszy termin).

Drugi termin zebrania zaplanowany jest na godz. 19.10

 

Planowany porządek zebrania:

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta zebrania.
 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 5. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 – Prezes Zarządu.
 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 – Prezes Zarządu.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015 – Przewodniczący KR.
 8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwał:

1/06/2016 – przyjmującej sprawozdanie finansowe za rok 2015 składające się z bilansu i rachunku wyników;

2/06/2016 – przyjmującej protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli pracy Zarządu w roku 2015;

3/06/2016 – udzielającej absolutorium Zarządowi;

4/06/2016 – przekazującej nadwyżkę finansową z roku 2015 na fundusz stowarzyszenia;

 1. Dyskusja nad planem działań organizacji w roku 2016.
 2. Wolne wnioski i sprawy różne.
 3. Zamknięcie zebrania.

16.06.10 – Zwolanie WZCz