Zapraszamy na Walne Zebranie

0
2331

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Korzeniówki zaprasza wszystkich członków organizacji, osoby chcące dołączyć do niej oraz osoby chcące zapoznać się szerzej z jej działalnością na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 30 czerwca w Korzeniówce, ul. Skowronka 2 o godz. 19:00 (pierwszy termin). Drugi termin zebrania zaplanowany jest na godz. 19:15.

Planowany porządek zebrania:

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i przywitanie zaproszonych gości.
 2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta zebrania.
 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014.
 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2014.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
 9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwał:

1/06/2015 – przyjmującej sprawozdanie finansowe za rok 2014 składające się z bilansu i rachunku wyników;

2/06/2015 – przyjmującej protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli pracy Zarządu w roku 2014;

3/06/2015 – przekazującej nadwyżkę finansową za rok 2014 na fundusz stowarzyszenia;

4/06/2015 – udzielającej absolutorium dla Zarządu;

 1. Wybór władz stowarzyszenia na lata 2015-2017: Zarząd, Komisja Rewizyjna.
 2. Podjęcie uchwał powołujących nowe władze:

5/06/2015 – powołująca Zarząd na lata 2015-2017;

6/06/2015 – powołująca Komisję Rewizyjną na lata 2015-2017

 1. Plan działań na dalszą część roku 2015 i kolejne lata.
 2. Wolne wnioski i sprawy różne.
 3. Zamknięcie zebrania.

Zaproszenie na Walne Zebranie

Walne-Zebranie-012