Piękno okolicy na jesienne dni…

0
2455

Jesienny krajobraz Złotokłosu ubarwiły zdjęcia prezentujące piękno naszej okolicy. To prace wykonane przez osoby uczestniczące w konkursie fotograficznym organizowanym w ramach projektu “Szelesty w igliwiu – wiejski festiwal sztuki” (o konkursie i wynikach można przeczytać TU). Zapraszamy do plenerowej galerii usytuowanej przy Cafe Rosso… i oczywiście na smaczną kawę.

Wystawa ML 02 ZM Wystawa ML 01 ZM

Projekt “Szelesty w igliwiu – wiej­ski festi­wal sztuki” reali­zo­wany jest przez grupę nie­for­malną WSW – Wiel­bi­ciele Sztuk Wielu i Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół Korze­niówki, dofi­nan­so­wany ze środ­ków Pro­gramu “Fun­dusz Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich – Mazow­sze Lokal­nie” reali­zo­wa­nego przez Fun­da­cję Fun­dusz Współ­pracy, Sto­wa­rzy­sze­nie Boris oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Europa i My.