Koncert Biby i Spennera na finale projektu „Sze­le­sty w igli­wiu”

0
3103

Podczas sobotniego finału odbyło się wręczenie nagród w konkursie fotograficznym “Moja piękna okolica” oraz wystawa pokonkursowa. Zaprezentowane zostały prace przygotowane w ramach pleneru malarskiego w Korzeniówce. Na deser odbył się koncert finalistów telewizyjnego show X-FACTOR. Wystąpili: Marcin Spenner i Paweł BIBA Binkiewicz.

Projekt “Szelesty w igliwiu – wiej­ski festi­wal sztuki” reali­zo­wany jest przez grupę nie­for­malną WSW – Wiel­bi­ciele Sztuk Wielu i Sto­wa­rzy­sze­nie Przy­ja­ciół Korze­niówki, dofi­nan­so­wany ze środ­ków Pro­gramu “Fun­dusz Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich – Mazow­sze Lokal­nie” reali­zo­wa­nego przez Fun­da­cję Fun­dusz Współ­pracy, Sto­wa­rzy­sze­nie Boris oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Europa i My.

1

2

3

4

5

6