Zapraszamy na Walne Zebranie

0
2225

Walne-Zebranie-011

 

 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Korzeniówki zaprasza wszystkich członków organizacji, osoby chcące dołączyć do niej oraz osoby chcące zapoznać się szerzej z jej działalnością na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 29 marca w OSP w Złotokłosie o godz. 18:00 (pierwszy termin). Drugi termin zebrania zaplanowany jest na godz. 18:15.

Planowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Sprawdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta zebrania.
 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 5. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 – Prezes Zarządu.
 6. Sprawozdanie finansowe za rok 2013 – Prezes Zarządu.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013 – Przewodniczący KR.
 8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwał: 1/03/2014 – przyjmującej sprawozdanie finansowe za rok 2013 składające się z bilansu i rachunku wyników2/03/2014 – przyjmującej protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli pracy Zarządu w roku 20133/03/2014 – udzielającej absolutorium Zarządowi; 4/03/2014 – przekazującej nadwyżkę finansową z roku 2013 na fundusz stowarzyszenia;
 10. Dyskusja nad planem działań organizacji w roku 2014.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zamknięcie zebrania.

Zaproszenie na Walne Zebranie

Serdeczne podziękowania dla straży za udostępnienie pomieszczenia.