Zapraszamy na Walne Zebranie

0
2190

Walne Zebranie 01

 

 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Korzeniówki zaprasza członków organizacji, jej przyjaciół i sympatyków 16 marca o godz. 17:00 na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w OSP Złotokłos.

Planowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i przywitanie zaproszonych gości.
 2. Sprawdzenie prawomocności obrad – przedstawienie się członków Stowarzyszenia.
 3. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta zebrania.
 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 6. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012.
 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2012.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2012.
 9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwał: 1/03/2013 – przyjmującej sprawozdanie finansowe za rok 2012 składające się z bilansu i rachunku wyników; 2/03/2013 – przyjmującej protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli pracy Zarządu w roku 2012; 3/03/2013 – przekazującej nadwyżkę finansową za rok 2012 na fundusz stowarzyszenia; 4/03/2013 – udzielającej absolutorium dla Zarządu;
 11. Wybór władz stowarzyszenia na lata 2013-2015: Zarząd, Komisja Rewizyjna.
 12. Podjęcie uchwał powołujących nowe władze: 5/03/2013 – powołująca Zarząd na lata 2013-2015; 6/03/2013 – powołująca Komisję Rewizyjną na lata 2013-2015
 13. Plan działań na rok 2013 i kolejne lata.
 14. Wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie zebrania.

13.03.16 – Zaproszenie na WZCz

Serdeczne podziękowania dla straży za udostępnienie pomieszczenia.