Fundusz Sołecki

7
3980

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców wsi.

Aby sołectwo otrzymało pieniądze w 2013 r., rada gminy musi podjąć uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego do 31 marca 2012 r. Pieniądze te są wyodrębniane z budżetu gminy, zaś kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego w Ustawie. Kwoty dla poszczególnych sołectw przedstawia burmistrz do 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki (na przykład: kwoty dotyczące roku 2013 powinny być przedstawione do 31 lipca 2012 roku).

W gminie Tarczyn tak mógłby wyglądać fundusz na 2013 r:

Szczegóły funduszu sołeckiego można poznać w broszurce ministerstwa MSWiA

[book id='14'/]

Były już 3 próby powołania funduszu sołeckiego w gminie Tarczyn. Jak na razie bez powodzenia

Podejście pierwsze – fundusz na 2010 r.

“Pani Elwira Młoź­niak Skarb­nik Gminy poin­for­mo­wała, że fun­dusz sołecki sta­no­wią wyod­ręb­nione w budże­cie gminy środki prze­zna­czone do dys­po­zy­cji sołectw na reali­za­cję zadań wła­snych gminy, słu­żą­cych popra­wie warun­ków życia miesz­kań­ców wsi i są zgodne ze stra­te­gią roz­woju gminy. Może to być np. zadba­nie o przą­dek na wsi, wyre­mon­to­wa­nie wiaty przy­stan­ko­wej, placu zabaw dla dzieci. Środki te prze­ka­zane byłyby w roku 2010. Na jedno sołec­two w Gmi­nie Tar­czyn śred­nio przy­pada ok. 7300zł. W poszcze­gól­nych sołec­twach w zależ­no­ści od ilo­ści miesz­kań­ców kwota fun­du­szu byłaby inna. Np. dla sołec­twa Gład­ków 6200zł, dla sołec­twa Rem­ber­tów 11.000zł, dla sołec­twa Paw­ło­wice 11.600zł, dla sołec­twa Koto­rydz 16.000, dla sołec­twa Prace Duże 14.200zł ¬są też sołec­twa gdzie fun­dusz wyno­siłby ok. 4000zł. Warun­kiem uzy­ska­nia w danym roku środ­ków z fun­du­szu jest zło­że­nie do Bur­mi­strza wnio­sku, który uchwala zebra­nie wiej­skie, z ini­cja­tywy soł­tysa, rady sołec­kiej lub co naj­mniej 15 peł­no­let­nich miesz­kań­ców danego sołec­twa. We wnio­sku musi być okre­ślone przed­się­wzię­cie wraz z osza­co­wa­niem i uza­sad­nie­niem. Jeśli wnio­sek zawie­rałby błędy to Bur­mistrz odrzuci go infor­mu­jąc soł­tysa w ter­mi­nie 7 dnia od zło­że­nia. Jeśli soł­tys się nie zga­dza z taką decy­zją to wów­czas składa odwo­ła­nie do Rady. Jeśli wnio­sek jest nie­pra­wi­dłowy sołec­two nie otrzy­muje pie­nię­dzy. Nie może być prze­kro­czona kwota przy­pa­da­jąca na dane sołec­two, a środki nie wyko­rzy­stane w danym roku wyga­sają z upły­wem roku. Wpro­wa­dze­nie fun­du­szu sołec­kiego to dużo prac przy­go­to­waw­czych i potem dużo pracy przy roz­li­cze­niu środ­ków. Potrzebne więc byłoby zatrud­nie­nie nowych pra­cow­ni­ków. Aby fun­dusz mógł funk­cjo­no­wać potrzebna jest uchwała Rady.

Radny Marek Mły­nar­czyk spy­tał, czy w ślad za ustawą o fun­du­szu sołec­kim Gmina otrzy­muje jakieś pie­nią­dze.

Pani Skarb­nik odpo­wie­działa, że są to środki wyod­ręb­nione w cało­ści z budżetu Gminy z wydat­ków bie­żą­cych. W Gmi­nie Tar­czyn łączna kwota fun­du­szu to ok. 300.000zł. Jest moż­li­wość zwrotu środ­ków ale jest to uza­leż­nione od wskaź­nika „G”, który w naszym przy­padku jest wysoki i nie bar­dzo można liczyć na zna­czący zwrot.

Kazi­mierz Macie­jak soł­tys wsi Kolo­nia Wola Przy­pkow­ska powie­dział, że jeśli Rada nie musi podej­mo­wać uchwały to niech tego nie robi, bo było już tak, że sołec­twa miały środki i nie zdało to egza­minu z uwagi na to, że zawsze były to pie­nią­dze za małe na poważną inwe­sty­cję. Zawsze gdy jest jeden budżet łatwiej nim zarzą­dzać i wię­cej można zro­bić.

Wacław Men­del soł­tys wsi Świę­to­chów zgło­sił, że rezy­gnuje z fun­du­szu na rzecz Gminy. Zda­niem Pana Men­dla nie będzie można nic kon­kret­nego dla wsi zro­bić.

Jerzy Dęb­ski soł­tys wsi Koto­rydz powie­dział, że jeśli zostałby wpro­wa­dzony fun­dusz sołecki to trudno będzie o jed­no­myśl­ność miesz­kań­ców w sołec­twie przy spo­rzą­dza­niu wnio­sku, trudno będzie coś zna­czą­cego zro­bić, a suma 300.000zł w budże­cie Gminy pozwoli w tej czy innej wsi wyko­nać zna­czącą dla miesz­kań­ców inwe­sty­cję, remont. Zaape­lo­wał do rad­nych o nie­podej­mo­wa­nie uchwały.

Prze­wod­ni­czący Rady zazna­czył, że wypo­wie­dzi soł­ty­sów były bar­dzo roz­sądne. W cza­sie gdy jest kry­zys, budżet Gminy też jest napięty i trzeba dużo wysiłku, by go reali­zo­wać.

Roz­drab­nia­nie budżetu w postaci drob­nych sum na poszcze­gólne sołec­twa nie przy­nie­sie takich efek­tów jak to, że środki będą w jed­nym miej­scu, wtedy można prze­pro­wa­dzić więk­szą inwe­sty­cję.

Wię­cej gło­sów nie było.

Pani Mece­nas wyja­śniła odno­śnie gło­so­wa­nia przy­go­to­wa­nego pro­jektu uchwały: jeśli więk­szość Rady zagło­suje za pod­ję­ciem uchwały to fun­dusz sołecki zosta­nie wyod­ręb­niony, jeśli nato­miast więk­szość zagło­suje prze­ciw wów­czas ozna­cza to, że Rada nie wyraża zgody

– fun­dusz sołecki nie zosta­nie wyod­ręb­niony z budżetu Gminy.

Pani Skarb­nik odczy­tała przy­go­to­wany pro­jekt uchwały z zapi­sem § 1 „Wyraża się zgodę na wyod­ręb­nie­nie w budże­cie gminy na rok 2010 środ­ków sta­no­wią­cych fun­dusz sołecki”.

Pro­jekt uchwały oma­wiany był na posie­dze­niu Komi­sji Rady. Pytań i uwag nie było.

Prze­wod­ni­czący Rady pod­dał pod gło­so­wa­nie pro­jekt uchwały. W gło­so­wa­niu udział wzięło 12 rad­nych. Za pod­ję­ciem uchwały nikt nie zagło­so­wał, prze­ciw 12 rad­nych, gło­sów wstrzy­mu­ją­cych się nie było.

Uchwała w spra­wie wyra­że­nia zgody na wyod­ręb­nie­nie w budże­cie gminy środ­ków sta­no­wią­cych fun­dusz sołecki nie została podjęta.”

Podejście drugie – fundusz na 2011 r.

Na sesji rady miasta wniosek przepadł głosami wszystkich obecnych radnych. Dyskusji nie było.

Podejście trzecie – fundusz na 2012 r.

“Uchwała w spra­wie wyod­ręb­nie­nia fun­du­szu sołec­kiego w 2012 roku

Prze­wod­ni­czący Rady poin­for­mo­wał, że Rada Miej­ska w Tar­czy­nie nie wyod­ręb­niała z budżetu fun­du­szu sołec­kiego. W tej spra­wie wypo­wia­dali się soł­tysi i twier­dzili, że wyod­ręb­nione środki na każde sołec­two nie wystar­czą na sfi­nan­so­wa­nie inwe­sty­cji w danym sołec­twie.

Pan Prze­wod­ni­czący popro­sił soł­ty­sów o wyra­że­nie opi­nii na ten temat.

Głos zabrał Wacław Men­del soł­tys wsi Świę­to­chów. Powie­dział, że nie ma sensu wydzie­lać środ­ków z budżetu Gminy, bo za mało będzie można zro­bić w danym sołec­twie, a dodat­kowo może to być powo­dem nie­zgody w śród miesz­kań­ców.

Wię­cej gło­sów nie było.

Pani Skarb­nik wyja­śniła, że środ­kami fun­du­szu sołec­kiego można sfi­nan­so­wać wyko­na­nie prac w danym sołec­twie prac, które są zada­niami gminy. Wyso­kość środ­ków jakimi może dys­po­no­wać dane sołec­two uza­leż­niona jest od ilo­ści miesz­kań­ców.

Pani Skarb­nik odczy­tała pro­jekt uchwały z zapi­sem w § 1 „Nie wyraża zgody na wyod­ręb­nie­nie fun­du­szu sołec­kiego w budże­cie Gminy Tar­czyn na rok 2012”, który Prze­wod­ni­czący Rady pod­dał pod gło­so­wa­nie.

Pro­jekt uchwały przed­sta­wiony był na posie­dze­niu Komi­sji Rady.

W gło­so­wa­niu udział wzięło 14 rad­nych.

Pytań i uwag nie zgło­szono.

Za pod­ję­ciem uchwały gło­so­wało 14 rad­nych, gło­sów prze­ciw­nych i wstrzy­mu­ją­cych się nie było.

Uchwała Nr VII/35/11 w spra­wie wyod­ręb­nie­nia fun­du­szu sołec­kiego w 2012 roku została podjęta.”

Podejście czwarte – fundusz na 2013 r.

Dyskusja oraz projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2013 r. odbędzie się zapewne na którejś sesji w styczniu lutym lub marcu. Aby fundusz został powołany odpowiednia uchwała musi zostać przegłosowana do 31 marca 2012 r.

A jak jest w gminie Piaseczno…

Fundusz działa od 2010 r. i korzystają z niego wszyscy sołtysi ze wszystkich sołectw. W 2012 r. planują wykonać następujące projekty:

https://www.korzeniowka.org/wp-content/uploads/2012/01/Piaseczno_fundusz_solecki.pdf

…i Prażmowie

Fundusz na 2012 r. wygląda tak:
https://www.korzeniowka.org/wp-content/uploads/2012/01/Prazmow_fs.pdf

Gmina też zyskuje

Oprócz niepoliczalnych – bezcennych korzyści wynikających z zaangażowania mieszkańców w rozwój swojego otoczenia, dodatkową zachętą dla gmin do wyodrębniania funduszu sołeckiego jest możliwość otrzymania zwrotu części poniesionych wydatków z budżetu państwa. Zgodnie z zapisami Ustawy o funduszu sołeckim, w budżecie państwa zagwarantowane są środki na ten cel.  Gmina Tarczyn mogłaby liczyć na zwrot 20 lub nawet 30% poniesionych kosztów.
Gdyby fundusz sołecki został uchwalony na 2012 r. to kwota bazowa kb wynosiłaby:
26 054 131,88 zł – wydatki bieżące budżetowe wykonane w 2010 r.
10 813 – ilość zameldowanych osób na koniec 2010 r. w gminie Tarczyn
Kb= 2409,52 zł
Średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2012 rok wynosi 2576,39 zł/mieszkańca
Z tego wynika, że nasza gmina mogłaby wystąpić o zwrot 30% kwoty funduszu sołeckiego ze skarbu państwa bo Kbk>Kb

 

Do dyskusji o funduszu sołeckim zapraszam też na forum Tarczyna:

7 KOMENTARZE

  1. Dziesięć lat temu obudziłem się po przypadkowym biwaku na środku pola, na wschodniej Ukrainie. Gdy jadłem śniadanie, podeszła do mnie rodzina: para ludzi w sile wieku, gromadka dzieci i trzy kozy; rozmawialiśmy przy herbacie o tym, jak się żyje na Ukrainie. “Bieda. Kiedyś był kołchoz, nie przelewało się, ale była praca. Potem rozparcelowali, każdy dostał po paręnaście (sic!) hektarów, ale narzędzi nie dali, ani ziarna na zasiew. Już trzeci rok nieużytek. Dobrze, że kozę mielim, bo by całkiem nie było czego jeść. O, lepiej było, jak dyrektor kołchozu powiedział, co mamy robić, biednie było, ale nie to, co teraz”.
    Historię tę wypada zadedykować wszystkim homo sovieticus.

  2. Ciekawi mnie, jaki jest gminny fundusz na odśnieżanie i utrzymanie dróg gminnych z bezpieczną nawierzchnią? Droga przez naszą wieś jest zazwyczaj odśnieżana przez sprzęt należący do jednego z naszych mieszkańców. Mieszkając na tej wsi kilkanaście lat jeszcze nigdy nie widziałem pługu i piaskarki z gminy. W ogóle, kto wygrał przetarg na odśnieżanie w Korzeniówce????

  3. Na końcu artykułu trochę poprawiłem informację o kwocie zwrotu z budżetu państwa dla gminy. Wygląda to bardzo korzystnie.

  4. Dzień dobry, sąsiedzi w okolicy fundusz sołecki mają (mapka, gdzie był realizowany w 2011 r.: http://funduszesoleckie.pl/wwwdane/files/mazowieckie_p1b1.jpg). Gdyby chcieli Państwo zorganizować spotkanie dla radnych, to chętnie weźmiemy w nim udział. Generalnie takie argumenty jak: “Roz­drab­nia­nie budżetu w postaci drob­nych sum na poszcze­gólne sołec­twa nie przy­nie­sie takich efek­tów jak to, że środki będą w jed­nym miej­scu, wtedy można prze­pro­wa­dzić więk­szą inwestycję” powtarzają się wszędzie – ale wszyscy wiemy, że w funduszu nie chodzi o budowanie dróg, kanalizacji czy wodociągów… A złożyć wnioski mogą ci, którzy chcą – i bardziej się liczy wola mieszkańców niż niechęć sołtysa… Gratuluję wyczerpującego informowania o FS na państwa stronie! Pozdrawiam, Karol Mojkowski http://www.funduszesoleckie.pl, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

  5. Mapa Mazowsza bardziej zielona niż czerwona co oznacza, że jesteśmy w mniejszości. Przyjdzie wiosna i u nas też się zazieleni 😉 Przecież jesteśmy sadowniczą gminą…

  6. http://www.funduszesoleckie.pl/13,458,40_milionow_zwrotu.html

    Za stronką: za rok 2010 budżet państwa przekazał gminom zwrot części (10, 20 lub 30%) poniesionych wydatków sołeckich w sumie w wysokości ponad 40 mln zł. Najwięcej z tej puli, ponad 5 mln otrzymały gminy Mazowsza, co myślę, że jest powiązane ze wspomnianą w powyższym wpisie mapką i pzeważającym na niej kolorze zielonym. Co to oznacza? Chyba jako gmina jesteśmy w ogonie i inni nas wyprzedzili…

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.