Zapraszamy na Walne Zgromadzenie

0
2146

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Korzeniówki zaprasza wszystkich członków organizacji, osoby chcące dołączyć do niej oraz osoby chcące zapoznać się szerzej z jej działalnością na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 19 marca w Szkole Podstawowej w Pracach Małych o godz. 17:00 (pierwszy termin).

Drugi termin zebrania zaplanowany jest na godz. 17:15.

Planowany porządek zebrania:

Część I – oficjalna;

1.              Otwarcie Walnego Zebrania Członków i przywitanie zaproszonych gości.

2.              Sprawdzenie prawomocności obrad – przedstawienie się członków Stowarzyszenia.

3.              Wybór przewodniczącego oraz protokolanta zebrania.

4.              Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

5.              Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków.

6.              Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.

7.              Sprawozdanie merytoryczne za lata 2009-2010 – Wiceprezes Zarządu.

8.              Sprawozdanie finansowe za lata 2009-2010 – Prezes Zarządu.

9.              Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2009-2010 – Przewodniczący KR.

10.          Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

11.          Podjęcie uchwał:

1/03/2011 – przyjmującej sprawozdanie finansowe za lata 2009-2010 składające się z bilansu i rachunku wyników;

2/03/2011 – przyjmującej protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli pracy Zarządu w latach 2009-2010;

3/03/2011 – przekazującej nadwyżkę finansową za lata 2009-2010 na fundusz stowarzyszenia;

4/03/2011 – udzielającej absolutorium dla Zarządu;

12.          Wybór władz stowarzyszenia na lata 2011-2013: Zarząd, Komisja Rewizyjna.

13.          Podjęcie uchwał powołujących nowe władze:

5/03/2011 – powołująca Zarząd na lata 2011-2013;

6/03/2011 – powołująca Komisję Rewizyjną na lata 2011-2013

Część II – z zaproszonymi Gośćmi – ok. godz. 18:00

14.          Prezentacja multimedialna dotychczasowych działań Stowarzyszenia;

15.          Dyskusja nad pomyłami działań na kolejne lata.

16.          Wolne wnioski i sprawy różne.

17.          Zamknięcie zebrania.

Jako Gości Walnego Zebrania Członków zaprosiliśmy Panią Burmistrz i Wiceburmistrz Gminy, Panią Sekretarz, Radnego Gminy z okręgu do którego należy wieś Korzeniówka, Panią Sołtys Sołectwa Marylka-Korzeniówka oraz 6-osobową Radę Sołecką.